VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SKAIKRU s.r.o. (IČO 06642616, se sídlem Leskovec nad Moravicí 310, 79368 (dále jen „poskytovatel“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené po 1. prosinci 2020 s poskytovatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

A.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a klientem/klientkou.
 2. Klientem/klientkou se pro účely těchto VOP rozumí jakákoli osoba, která si u poskytovatele objednala službu.
 3. Spotřebitelem/spotřebitelkou se rozumí každý člověk, který uzavírá smlouvu s podnikatelem/podnikatelkou nebo s ním jinak jedná, a to mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Službou se pro účely těchto VOP rozumí semináře dle nabídky poskytovatele.

B.   PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smluvní vztah (smlouva) mezi poskytovatelem a klientem/klientkou vzniká na základě poskytovatelem potvrzené písemné či elektronické přihlášky na seminář.
 2. Poskytovatel se zavazuje, že dá nejpozději do 3 pracovních dnů na vědomí, zda přihlášku, resp. objednávku potvrzuje či nikoli. Následně poskytovatel zašle klientovi/klientce fakturu. Místo na semináři má klient/klientka závazně rezervováno po úhradě této faktury.
 3. Pokud klient/klientka neuhradí fakturu do data splatnosti nebo se do tohoto data se poskytovatelem nedohodne na jiném datu úhrady, bude poskytovatelem jeho/její přihláška zrušena, poskytovatel od smlouvy uzavřené dle odst. 1 tohoto článku odstoupí a místo na semináři bude postoupeno dalšímu zájemci/zájemkyni.
 4. Smlouva mezi poskytovatelem a klientem/klientkou je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel potvrdí klientovu/klientčinu objednávku.
 5. Ujednané podmínky smluvního vztahu mezi poskytovatelem a klientem/klientkou je možné měnit či zrušit jen na základě výslovného ujednání obou smluvních stran a dále na základě podmínek uvedených v těchto VOP.

C.  ZPŮSOB A FORMY ÚHRADY SLUŽBY

 1. Fakturu ceny kurzovného provede klient/klientka bezhotovostním převodem na účet poskytovatele, přičemž platební informace budou klientovi/klientce zaslány na jeho/její emailovou adresu. Za den úhrady platby se považuje den připsání platby na účet poskytovatele.
 2. Do 7 dnů po obdržení požadované peněžní částky zašle poskytovatel klientovi/klientce e-mailové oznámení o přijetí platby včetně daňového dokladu.
 3. Cena příslušného semináře je určena podle ceníku příslušných seminářů/výcviků poskytovatele zveřejněného na webu www.simonaskaikru.cz a je také uvedena v objednávce klienta/klientky.

D. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO SEMINÁŘE

 1. Pro každý seminář nabízený poskytovatelem je stanoven minimální počet klientů 20. Při nižším počtu klientů si poskytovatel vyhrazuje právo seminář nezahájit a právo odstoupit od již uzavřených smluv. V takovém případě bude klientovi/klientce nabídnut seminář v jiném termínu, případně mu/jí budou vráceny veškeré již uhrazené peněžní prostředky.
 2. V případě absence klienta/klientky na jakékoliv jeho části semináře (tj. v případě zmeškání, nemoci atd.) mu neposkytuje poskytovatel žádnou kompenzaci. Klient/klientka nemá právo na zařazení do následujícího semináře stejného typu ani na žádnou jinou kompenzaci.
 3. Nemůže-li se klient/klientka zaplaceného semináře, pak je oprávněn zajistit za sebe náhradníka/náhradnici.
 4. Poskytovatel má právo provést jednostranně změnu v osobě lektora/lektorky v konkrétním semináři.
 5. Poskytovatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek semináře, a to především termínu, ceny, kvality plnění, rozsahu semináře a zajištění lektorů/lektorek. Podmínky výuky seminářů jsou zveřejněny na webu www.simonaskaikru.cz u příslušných seminářů.

E.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PORUŠENÍ SMLOUVY, ZMĚNA SMLOUVY

 1. V případě uzavření smlouvy distančním způsobem má klient/klientka, je-li spotřebitelem/spotřebitelkou, právo odstoupit od příslušné smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy klient/klientka odeslal/a svou objednávku poskytovateli a ten mu přijetí této objednávky potvrdil). Odstoupí-li klient/klientka v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy obdržela odstoupení od smlouvy, veškeré již uhrazené peněžní prostředky, které od klienta/klientky v souvislosti s příslušnou smlouvou obdržela.
 2. V případě, že bylo před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu shora uvedeného již s poskytnutím služeb započato, a to na základě žádosti klienta/klientky, resp. s jeho výslovným předchozím souhlasem, nebude moci klient/klientka od této smlouvy odstoupit.
 3. Klient/klientka nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých na jeho/její straně, které mu zabraňují v řádné docházce na seminář (např. změna časových možností klienta/klientky, za kterých se přihlásil/a na smeinář či změna dalších okolností).
 4. V případě znemožnění pořádání semináře ze strany vlády ČR v souvislosti s Covid 19 budou poplatky vráceny v plné výši.
 5. V případě, že klient/klientka onemocní nabídne poskytovatel možnost plnění v nejbližším možném termínu.
 6. V ostatních případech se pro odstoupení od smlouvy bude postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 7. Smluvní strany nenesou odpovědnost za splnění svých závazků ze smlouvy, jestliže jim splnění jejich závazku znemožní událost způsobená vyšší mocí, která nastane po podpisu smlouvy, a příslušná povinná strana učinila vše, co od ní v takové situaci lze spravedlivě požadovat.

F.    STORNO PODMÍNKY

Pokud klient/klientka odstoupí od smlouvy (storno) 20 a méně kalendářních dnů před zahájením daného semináře tj. poté, co poskytovatel potvrdil písemnou či elektronickou přihlášku na seminář avšak před faktickým zahájením semináře, je klient/klientka povinen k uhrazení odstupného (storna) ve výši 50 % z celkové ceny semináře.

G. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 2. Spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online k řešení spotřebitelských sporů, v jazyce, který si zvolí. K právě uvedenému mohou spotřebitelé využít platformu dostupnou na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr.

H.  JAZYK UZAVŘENÍ SMLOUVY, ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO SUDIŠTĚ, DORUČOVÁNÍ

 1.  Veškeré smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a klientem jsou uzavírány v českém jazyce a právní vztahy z takových smluv vyplývající, jakož i právní vztahy vyplývající z těchto VOP se budou řídit výhradně právem České republiky.
 2. Poskytovatel a klient se v případě sporů týkajících se závazků z jejich smluv (či těchto VOP) nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s takovými smlouvami, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pro případ, že tyto strany nebudou schopny vyřešit svůj vzájemný spor dohodou, pak jsou k rozhodování sporů pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.
 1. Veškerá písemná komunikace mezi poskytovatelem a klientem/klientkou bude probíhat elektronicky na emailové adresy, které si smluvní strany při uzavření smlouvy sdělí, přičemž smluvní strany uznávají autenticitu takto odesílaných zpráv. Zprávy odeslané na uvedené emailové adresy se považují za doručené dnem, kdy byly úspěšně odeslané na danou adresu.
 2. Pro případ, že nebude možné doručovat elektronicky prostřednictvím emailových adres, pak si strany budou doručovat příslušné písemnosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to na adresy uvedené v záhlaví příslušné smlouvy.

    CH. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo VOP jednostranně změnit a informovat o tomto včas a bez zbytečného odkladu, a to upozorněním na svých webových stránkách.
 2. Klient/klientka objednáním služeb stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasí.
 3. Klient/klientka je seznámen/seznámena se skutečností, že služby jemu poskytované jsou určeny výhradně pro něj a nesmí poskytování služeb postoupit třetí osobě.
 4. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení.
 5. Pokud tyto VOP či ujednání poskytovatele a klienta/klientky jako smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi uvedenými smluvními stranami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
 6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. září 2020.